Как създадоха “Български Планинарски Клуб”

alpi2Датата 19 ноември 1929 г. бележи нов момент в развитието на туристи­ческото ни движение. На тази дата 18 ентусиази­рани планинари полагат началото на една нова организация – Българския планинарски клуб, която впоследствие изиграва важна роля за бъдещото развитие на родния алпи­низъм.

Макар и неорганизирани, а в някои случаи и без опре­делена алпийска стойност, проявите на българските планинари от предорганизационния период имат важно значение за историята на туристическото ни и алпий­ско движение. Още в зората на зараждащото се туристи­ческо движение в България (1895 г.), когато родоначал­никът на организираното ту­ристическо движение Алеко Константинов отпечатва на страниците на в. „Знаме” своята историческа покана до любителите на българ­ската природа да се изкачат на Черни връх и да основат своя туристическа организа­ция, един българин – млади­ят студент медик, по-късно известен професор-хирург

  • Параскев Стоянов, с дръзновението на своите 24 г. из­качва вр. Гран Комбен (4318 м) в Швейцария. Датата е 1 август 1895 г. За тази своя проява той получава поз­дравления лично от Алеко Константинов. „И покойният Алеко през 1895 г., когато се завърнах от тая моя екскурзия, ми козирува и ме поздрави” – пише в спомените си Парас­кев Стоянов.

Подвигът му в ония години увлича и други българи, студенти в реномирани западно­европейски универси­тети, и те бързо следват неговия пример. Още от ученическата скамейка Иван Малеев заживява с мечтата да се изкачи на пър­венеца на Стария континент

  • Монблан (4307 м). Тази възможност му се отдава на 3 август 1903 г., когато той вече е лекар в Лион. Запле­нен от красотата, която се открива от „Покрива на Ев­ропа”, и въодушевен от труд­ното изкачване, Иван Мале­ев възкликва: „Монблан! О, да, на неговия връх съм и щастлив съм! За таз насла­да, що изпитах, Алфреду тъй съм благодарен (неговият гид – б.а.), тъй съм благо­дарен.” По това време БТД развива посредствена дей­ност, което дава основание на по-младите и енергични туристи да основат Юноше­ския туристически съюз. И именно те, ръководейки се от това, което са чули или прочели от западните изда­ния, започват плахо да го внедряват и у нас.

alpi1

В околностите на с. Кула, близо да пещерата „Св. Пет­ка”, те намират една скала, висока 10-15 метра, и започ­ват да се упражняват в сво­ите катерачни действия. За тези първи опити главатарят им Хелмут Брокс пише: „Ис­кахме да напра­вим катерачни упражнения, за каквито бяхме чували и чели, че се практикуват на запад, но въ­жето повече ни пречеше, от­колкото ни помагаше, и ско­ро го захвърлихме.” Въпреки това тези младежи стават пионери на катерачната тех­ника у нас, а скалата Дикили Таш – първият катерачен обект в историята на бъл­гарския алпинизъм. Изкач­вания по скали (породени от практическа необходимост) вероятно датират още от по- рано и са дело на пастири и иманяри. Тези опити са без всякакви специални съоръ­жения и не са целенасоче­ни като алпийски занима­ния. Ето защо катерачните упражнения на русенските младежи се считат за едно но и имало деликатни момен­ти. Един час по-късно група­та тръгна обратно и нощува в предварително подготвена палатка на 4500 м н.в.

Купи от тук
Купи от тук

Още в първите години след войните и двата съюза въз­обновяват своята дейност, като особена активност про­явяват членовете на ЮТС от София и Самоков. Сред някои от тях се оформят групи с подчертан интерес към високото планинарство и зимния туризъм. Те пред­приемат редица пътувания из Рила с цел да опознаят най-високите и недостъпни части. Група само­ковски уче­ници от гимназия „К. фотинов” об­хождат Рила през 1912 г. и след това основават свое ученическо дружество „Цар Иван Шишман”. Техни­те преходи не са само през лятото, а и през зимата. Така например през февруари на 1915 г. под ръководството на ф. Панайотов няколко младежи се изкачват на вр. Мусала откъм р. Бели Искър. Тъй като в архивните и лите­ратурни източници липсват данни за по-ранно изкач­ване на балканския първе­нец при зимни условия, ние считаме, че това може да се приеме като първо зимно овладяване на вр. Мусала.

Делирадев  обяви за пър­во зимно изкачване на този връх това на ръководената от него група, осъществено на 7 април 1923 г. Големият авторитет на Павел Делирадев и това, че неговото из­качване получава разгласа чрез пресата, прави факта да влезе в историята на бъл­гарското планинарство като първо зимно покоряване на Балканския първенец.

Купи от тук
Купи от тук

Зачестилите зимни излети във високата планина поста­вят пред участниците в тях все по-големи трудности от техническо естество, което ги убеждава в нуждата от во­дене на специални алпийски упражнения. На своето от­. четно годишно събрание ■■; през 1924 г. софийски­ят клон на дружество „Алеко” подчертава, че „отделни софийски другари започнаха практически упражне­ния в тази насока”.

В началото на 1924 г. в икономиката на западноевропейските страни, в това число и на България, започва етап на стабилизация и това дава възможност и по-благоприятни условия и за развитието на задгранич­ната дейност на БТД и ЮТС. Така през лятото на 1924 г. 15 членове на ЮТС органи­зират първата задгранична екскурзия до Алпите с цел изкачването на австрийския първенец Гросглокнер (3798 м). Достигайки до ледника Пастерцен, преценявайки своята подготовка и най-ве­че екипировка, те решават да се завърнат обратно, без да са направили опит за из­качване на върха.

Младите представители на ЮТС обаче не се отчайват от неуспеха, а още по-упо­рито се залавят за повиша­ване на своята подготовка и набавянето на специалната екипировка. Под ръковод­ството на словослагателя от Държавната печатница Ото Бауер на Витоша се провеж­дат съвсем наивни упражне­ния по алпинизъм

Поредният подвиг на Иван Кожухаров и неговите прия­тели показва, че за силата на човешкия дух и приятелство­то няма прегради. Няма пре­гради и за Иван Кожухаров – инвалид от 1990 г. и оттогава прикован на стола, за чиито житейски и планинарски под­визи в.”Ехо” е писал неедно­кратно.

The adventure begins
Купи от тук

Участниците вместо с обувки се катерят по чорапи и с по­мощта на старо артилерий­ско въже. Все по това вре­ме (1919 г.) Крум Новаков (Кумата) донася от Австрия и първите алпийски съоръ­жения: чифт котки, ледокоп и въже, с които започват истински упражнения на Ко­мините и Резньовите. Подхо­дящи места за упражнения нашите младежи намират на Лакатник и най-вече на острите зъбери на Рила – в Мальовишкия дял.

Задграничните екскурзии на ЮТС стават традиционни, като отново са насочени към Гросглокнер. И успехът не закъснява. През 1928 г. на върха успяват да се изкачат трима души: Тодор Тодоров (Гос), д-р Любен Радославов и инж. Никифор Никифоров. Този техен успех с право се счита за първо организира­но изкачване на висок ал­пийски връх в историята на българското планинарство. През 1926 г. като студент в Гренобъл постъпва един от най-активните членове на ЮТС – Александър Белков- ски. Попадайки в сърцето на световния алпинизъм, той изкачва много върхове и натрупва ценен опит, кой­то впоследствие предава на българските планинари, тръгнали към алпийските маршрути.

Осъществили няколко ус­пешни излета до Алпите, изкачили някои от най-из­вестните им върхове, мла­дите планинари трябва да напуснат любимата си орга­низация, защото съгласно нейния устав са имали право да членуват в нея до 25-годишна възраст. Дейността на БТД по това време не ги задоволява, защото по вре­ме на задграничните си из­лети те са видели разликата между туристите, които се любуват на долините и тези, които се катерят по върхо­вете. След продължително дискутиране по този въпрос те решават и у нас, по подо­бие на съществуващите вече в почти всички европейски страни алпийски клубове, да положат началото на една нова организация, която да събере на едно място всич­ки, които имат отношение към високите планини. Така логично се стига до датата 19 ноември 1929 г., за която ще стане дума отново в един от следващите броеве на вестника.

Доц. Сандю Бешев из”В.Ехо”

bo toto
situs togel
situs togel
situs toto
bo togel
toto slot
rtp slot
situs togel
rtp slot
situs toto
situs togel
toto dana
rtp slot
situs toto
bo togel
toto togel
rtp slot
bo togel
situs togel
situs togel
togel pulsa
toto dana
bo togel
situs togel
bandar togel
situs toto
rtp slot
bo togel
situs togel
deposit dana
situs toto
rtp slot
situs togel
situs toto
toto slot
situs togel
situs toto
situs togel
slot toto
bo togel
rtp slot
togel online
bo togel
toto togel
cerutu4d
togel pulsa
toto slot
situs togel
situs togel
situs togel
toto togel
situs togel
situs bandar togel
situs bandar togel
situs togel
bo togel
toto togel
situs togel
situs toto
situs toto
bandar toto macau
situs toto
situs togel
rtp slot
toto togel
situs toto togel
bo togel
situs togel terpercaya
situs toto
sicbo online
situs togel
toto togel
situs toto
situs togel
situs toto
bandar toto macau
toto slot
toto slot
situs togel
situs toto
situs togel
situs togel
situs togel
bo togel
situs toto
slot gacor
situs togel
toto slot
situs togel
togel online
situs togel
situs toto
pengeluaran macau
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
togel pulsa
situs togel
situs toto
bo togel
situs toto
situs toto
situs togel resmi
situs togel
situs togel
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto resmi
situs togel
situs togel resmi
situs toto
toto slot
situs toto

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Няма ли да завършите поръчката си?

Въведете данните си, за да се свържем с вас, може да си дадем и малка отстъпка.

Call Now Button